AT-43 Rackham : Red Blok

41 cartes de profil pour la faction Red Blok

Krasnye soldaty


RPG soldaty


Dragonov kommando


Hetman


Hussar


Kossak


Spetsnatz kommando


Dotch Yaga


Dragomirov kolossus


RPG kolossus


Spetsnatz kolossus


Strielitz kolossus


Molot


Nokavalny


Sierp


Zviezda


KK5


Urod


Krasnye groupa G


Krasnye groupa M


Krasnye groupa R


Dragonov groupa A


Dragonov groupa S


Spetsnatz groupa F


Krasnye soldaty bunker


RPG soldaty bunker


Dragonov kommando bunker


Spetsnatz kommando bunker


BTR-5 Soundounk


Krasnye Captain


Krasnye Colonel


Krasnye Lieutenant


Krasnye Master sergeant


Krasnye Sergeant


Krasnye Sergeant Assault Strider


Krasnye Sergeant Recon Strider


Col. Odin O-1 et Manon O-2


Cpt. Pavel Vrachov


Sgt. Anastasiya Timofiyeva


Dragomira O-3


Kosny